Schizofrenia.Info
Galeria Artykuły eKartki Czat Forum Czytelnia Gry
Gazetka Portalu Schizofrenia.Info
Strona główna Informacje techniczne Szukaj Mapa portalu Kontakt
             
 
 
 
 
Informacje »  O chorobie Przyczyny Objawy Mity Pytania i odpowiedzi Artykuły "Otwórzcie Drzwi" Ustawy Badania CBOS-u Encyklopedia  Ludzie »  Forum Napisz do mnie eKartki Czat  Arte »  Galeria Album Kinematografia Czytelnia   Pomoc »  Terapia Leki Adresy placówek Stowarzyszenia   Ogłoszenia »  Kursy/Szkolenia Imprezy  Portal »  Gazetka Informacje techniczne Wyszukiwarka Księga Gości Mapa portalu Kontakt  Internet »  Katalog stron 
R E K L A M A

"Schizofrenia - Otwórzcie Drzwi"
XLI Zjazd Psychiatrów Polskich w Warszawie
W dniach 17-19 czerwca 2004 odbędzie się w Warszawie 41 Zjazd Psychiatrów Polskich.

Dwie sesje zjazdowe poświęcone będą problemom "Schizofrenia - O...

[ Czytaj całość ]

Sympozjum
Instytut Psychiatrii i Neurologii organizuje 29 kwietnia w Warszawie w siedzibie IPiN sympozjum dla wszystkich osób zainteresowanych działaniem w akcj...
[ Czytaj całość ]

Akcja "Szkoły z klasą"
Rok 2004 poświęcony jest akcji "Szkoły z klasą", a więc edukacji młodzieży, planowanne jest organizowanie debat w szkołach, w mediach, a szczególnie w...
[ Czytaj całość ]

 
O programie
  Światowy program "Schizofrenia - Otwórzcie Drzwi" ma na celu pozyskanie akceptacji społecznej dla osób chorych na schizofrenię. Założenie to realizowane jest poprzez dostarczanie wiedzy na temat choroby, jej leczenia oraz przez tworzenie warunków aktywnego powrotu chorych do społeczeństwa.
  Celem wysiłków polskich koordynatorów Programu jest wprowadzenie w naszym kraju standardów psychoterapeutycznych w leczeniu schizofrenii, opracowanie i wprowadzenie regionalnych programów pracy oraz programów mieszkaniowych, a także przyjęcie "Narodowego Programu Leczenia Schizofrenii".
 
 Światowy Program "Schizofrenia - Otwórzcie Drzwi" jest realizowany w Polsce przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego przy współpracy Światowego Towarzystwa Psychiatrycznego i Światowej Organizacji Zdrowia.
 

 
Początki
  Przygotowania do programu "Schizofrenia - Otwórzcie Drzwi" rozpoczęło zainicjowanie pionierskiego programu pilotażowego w Kanadzie. Po pierwszych pozytywnych rezultatach programu kanadyjskiego, podobne akcje inicjowane były w Austrii, Chinach, Egipcie, Niemczech, Grecji, Indiach, Włoszech i Hiszpanii. Obecnie program realizowany jest w dwudziestu krajach świata. W każdym z nich program koordynowany jest przez komitet, w skład którego wchodzą psychiatrzy, pacjenci, członkowie rodzin osób chorych, dziennikarze, politycy, nauczyciele i działacze społeczni.
 
  Program ten różni się od wszelkich poprzednich inicjatyw zakresem i sposobem potraktowania zagadnienia. Pierwszym krokiem w każdym kraju jest poznanie doświadczeń chorych na schizofrenię i ich rodzin, tak aby działania można było skierować na określone problemy i do określonych odbiorców w danym środowisku społecznym i kulturowym. Działania przeprowadzane w poszczególnych krajach różnią się więc. Składają się na nie miedzy innymi: internetowe programy nauczania dla nastolatków, konkursy, spektakle teatralne, kampanie w mediach oraz działania mające na celu zjednanie przychylności prawodawców. W Kanadzie sukcesem okazała się kampania informacyjna skierowana do młodzieży, która zmniejszyła negatywny stosunek do schizofrenii. Doświadczenia krajów pionierskich są wykorzystywane przez grupy organizujące programy w innych krajach
 

 
Struktura
  Od lat szereg zespołów w Polsce prowadzi szkolenia, badania i organizuje sympozja na temat schizofrenii. Projekt ma na celu integrację tych środowisk tak, aby ich wspólne przesłanie miało mocny rezonans w opinii publicznej i prawdziwie doprowadziło do przełomu
w postawach i uprzedzeniach wobec osób chorych psychicznie.
W styczniu br. Zarząd PTP powołał koordynatora programu, który zorganizował "Grupę Wstępnego Planowania" (Initial Planning Group):
  dr Andrzej Cechnicki
    dr Krzysztof Walczewski
    mgr Anna Bielańska
    mgr Hubert Kaszyński
    mgr Agnieszka Lewonowska
     
    31-115 Kraków, pl. Sikorskiego 2/8
tel.: 012/421-51-17, fax: 422-56-74
e-mail: mzcechni
 
Regionalni koordynatorzy
W pierwszej fazie projektu zaprosiliśmy do udziału osoby, stowarzyszenia i instytucje zaangażowane w problematykę schizofrenii z czterech regionów: śląskiego, małopolskiego, mazowieckiego i podlaskiego. Następnie ustalono koordynatorów programu "Schizofrenia - otwórzcie drzwi" we wszystkich włączonych do współpracy regionach:
 
  Region śląski - Krzysztof Czuma
    Region małopolski - Anna Bielańska
    Region mazowiecki - Joanna Meder
    Region podlaski - Sławomir Rogowski
    Region lubuski - Władysław Sterna
    Region wielkopolski - Barbara Trafiarska
    Region kujawsko-pomorski - Aleksander Araszkiewicz
    Region opolski - Krzysztof Nazimek
    Region łódzki - Edwarda Patura - Szost
    Region lubelski - Tadeusz Młynarczyk
    Region pomorski - Roman Ludkiewicz
    Region dolnośląski - Ewa Bartecka-Piłasiewicz
 
Indywidualna koordynacja zadań
  Anna Bielańska - koordynacja współpracy z mediami
    Hubert Kaszyński - koordynacja regionalnych programów pracy dla osób chorych psychicznie (WTZ, ZAZ, firmy społeczne)
    Józefina Grodecka koordynacja współpracy z ośrodkami Pomocy Społecznej w czterech regionach
    Zofia Puchelak - współpraca ze Stowarzyszeniami Rodzin w czterech regionach
    Joanna Meder - współpraca z przewodniczącymi sekcji PTP celem wprowadzenia psychoterapeutycznych standardów leczenia schizofrenii
    Jacek Wciórka - ocena postaw w stosunku do osób chorych psychicznie
    Bogdan de Barbaro przygotowanie i koordynacja szkoleń dla lekarzy rodzinnych i wznowienie poradnika dla rodzin
    Jarosław Naliwajko SJ - przygotowanie i koordynacja szkoleń dla kleryków
    Irena Namysłowska przygotowanie i koordynacja szkoleń dla nauczycieli
    Maria Rostworowska koordynacja programów leczenia "pierwszego epizodu"
 

 
Polska Grupa Działania
Za merytoryczną realizację programu odpowiadać będzie "Polska Grupa Działania" (Local Action Group), którą tworzą koordynatorzy regionalni, osoby prowadzące koordynację indywidualnych zadań, przewodniczący współpracujących Sekcji PTP a także zaangażowani w program przedstawiciele innych zawodów.
 
Program merytoryczny
Celem merytorycznym programu jest przeciwstawianie się stygmatyzacji i dyskryminacji osób chorych na schizofrenię;
obejmuje trzy obszary działania:
  Program edukacyjny
    Współpraca z mediami
    Działania praktyczne
 
Edukacja - "Dostarczanie wiedzy wybranym grupom społecznym"
Program edukacyjny winien opierać się na dotychczasowych doświadczeniach
wielu zespołów w szkoleniu o schizofrenii. Należy je wzbogacić o następujące aspekty:
  Obok tradycyjnych grup poddanych szkoleniu takich jak pracownicy psychiatrii i pomocy społecznej należy programem informacyjnym objąć:
     
  pacjentów psychiatrycznych i ich rodziny
    pracodawców
    księży i kleryków
    nauczycieli
    polityków samorządowych
    dziennikarzy
    Obok profesjonalistów należy włączyć jako osoby szkolące rodziny pacjentów i pacjentów jako "edukatorów o chorobie" i trzeba powołać Stowarzyszenie Pacjentów, które byłoby skoncentrowane na tym działaniu.
    Należy rozbudować współpracę z Kościołem celem szkolenia zwłaszcza kleryków o nowym spojrzeniu na chorobę psychiczną.
    Planuje się przygotowanie dostępnych dla rodzin i pacjentów poradników lub ich ponowne edycje.
 
Współpraca z mediami - "Nowy obraz osoby chorej psychicznie w mediach"
Współpraca z mediami będzie realizowana zarówno w programach ogólnopolskich jak i lokalnych w oparciu o dotychczasowe doświadczenia zebrane przez instytucje i osoby zaproszone do współpracy w ramach "Polskiej Grupy Działania". Spróbujemy ustalić wspólny, dostępny dla nieprofesjonalnego słuchacza język, jakim my, profesjonaliści
będziemy opowiadać o chorobie - jej przyczynach, przebiegu i leczeniu.
Oznacza to regularne audycje radiowe, telewizyjne, publikacje w prasie lokalnej i krajowej.
Artykuły w lokalnej prasie lub radiu powinny być prezentowane z perspektywy pacjenta, rodziny i profesjonalisty. Istotnym zadaniem będzie współpraca z pacjentami, którzy będą gotowi przedstawić "swoją twarz" w mediach, reprezentując swoje Stowarzyszenie.
Ważnym jest przygotowanie i wydanie informatora na temat schizofrenii, który byłby łatwo dostępny w całej Polsce i zawierał pozytywne informacje celem przełamania istniejących stereotypów i mitów. Planuje się wprowadzenie najistotniejszych informacji do internetu.
 
Działania praktyczne - "Promocja pozytywnych przykładów"
Działania praktyczne winny się odbywać na forum lokalnym i ogólnopolskim.
Działania na forum ogólnopolskim to planowany cykl ogólnopolskich sympozjów na temat schizofrenii, które zostaną przedstawione WPA jako forum szkoleniowe i zarazem wykorzystujące tę sytuacje do kontaktów z mediami. W czasie tych Sympozjów będzie okazja
do spotkań organizacyjnych w grupie "Lokalnego działania", gdyż jej uczestnicy są najczęściej wykładowcami na tych Sympozjach. Kolejno w czasie tych Sympozjów planuje się powiadamiać wszystkich jego uczestników o przebiegu projektu i organizować spotkania z przedstawicielami WPA.
W środowisku lokalnym takim działaniem może być "otwarcie drzwi" do instytucji psychiatrycznej: w oddziałach dziennych, centrach rehabilitacyjnych.
Sytuacja w której każdy może przyjść do takiego centrum dziennego i porozmawiać z psychologiem, lekarzem, pracownikiem socjalnym, członkiem Stowarzyszenia Rodzin lub Pacjentów. Towarzyszyć temu może kiermasz rzeczy wyprodukowanych przez pacjentów,
wystawa prac plastycznych, koncert. Równocześnie konieczne jest nagłośnienie takiego dnia w mediach pod hasłem np. "wszystko o schizofrenii", itp.
Celem większej dostępności i atrakcyjności przekazywanych informacji planuje się przygotowanie ogólnopolskiego harmonogramu wernisaży, działań artystycznych pod ogólnym tytułem "Razem w życiu i sztuce" (koordynacja - dr Maria Pałuba).
 
Ewaluacja programu
  Program edukacyjny poprzedzony będzie nie tylko badaniem postaw społecznych, ale również równolegle prowadzonym programem badawczym powadzonym, przy współpracy z profesjonalistami, przez Stowarzyszenia Pacjentów i Rodzin celem opisu subiektywnego doświadczenia "stygmatyzacji i dyskryminacji" w ich środowisku (koordynacja - prof. dr hab. Jacek Wciórka).
 
Odległe cele
  Ostatecznie działania praktyczne powinny doprowadzić do wprowadzenia dwóch podstawowych standardów w leczeniu schizofrenii w Polsce:
  powszechnych grup psychoedukacyjnych dla rodzin
    powszechnych grup psychoterapeutycznych, ambulatoryjnych dla pacjentów.
 
  Program ten będzie realizowany w porozumieniu z przewodniczącymi
trzech Sekcji PTP:
  Sekcją Psychoterapii
    Sekcją Terapii Rodzin
    Sekcją Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji
 
  Kolejnym obszarem, na którym będą koncentrować się działania praktyczne będą seminaria i zajęcia dla osób i instytucji organizujących program pracy dla osób chorych psychicznie oraz powołanie "firm społecznych" oraz ZAZ-ów (koordynacja - mgr Hubert Kaszyński)
Odległe cele
  Wprowadzenie w Polsce standardów psychoterapeutycznych w leczeniu schizofrenii.
    Opracowanie i wprowadzenie regionalnych programów pracy dla osób chorych psychicznie.
    Przyjęcie w Polsce "Narodowego Programu Leczenia Schizofrenii" na wzór programu fińskiego i doświadczeń polskich Ośrodków pracujących z chorymi na schizofrenię.
 

 
  Efektem pracy osób działających na rzecz programu "Schizofrenia - Otwórzcie Drzwi" jest przedstawienie 10 tez o schizofrenii, w ramach których, znajduje się wiele ważnych informacji, o tym, czym jest, i czym nie jest, schizofrenia. ........więcej

wersja do druku 

Komentarze

  Krzysiek  21.03.2004
Witam, obecnie piszę pracę w szkole na temat postaw otoczenia wobec osoby chorej na schizofrenię. Będę wdzięczny za wszelkie komentarze i artykuły wysłane na mój e-mail, Pozdrawiam.

  Tadeusz  13.03.2004
Bardzo dobra strona, gratulacje dla tych, co ja opracowali

  Ania :(  27.02.2004
Chciałabym abyście przesłali mi jak najwięcej informacji na temat tej choroby, jak żyć z osoba chora na ta przekleta chorobe!!?? Bardzo proszę!!!!!! To dla mnie ważne!!!!!!!

  danuta  5.02.2004
mam w swojej szkole uczennicę ze schizofrenią , czy ktoś dałbny mi wskazówki do napisania programu autorskiego dla nauczycieli z nią pracujących, potrzebne na wczoraj

  anka  31.01.2004
akcja godna pochwały i szerszego kolportażu. nic tak nie uświadamia i nie łamie oporów jak osobiste kontakty z chorymi. ważne jest załagodzenie lęków , proba walki ze stygmatyzacją i stereotypami.

  Jacek K.  25.01.2004
Bardzo dobrze , że i wy przybliżacie ten temat. Z pewnością taki program jest potrzebny nam wszystkim niemniej obawiam się czy aby nie skończy się jak ROK OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 2003, o którym tylko wiele się mówiło i na tym z zasadzie koniec.

  jarek  16.01.2004
dwa lata temu zachorowałem ale dopiero teraz odkryłem tę stronę uważam że jest bardzo dobra szukam dziewczyny nie tylko do korespondencji

  Marcin  22.12.2003
Jestem jednak leniem ine chce sobie pomoc bo dopiero drugi raz odwiedzam tą Bożą stronę.to jest taka glębia że muszę pokonać wlasną pychę ibyć świadomym siebie żeby sięnie utopić w morzu mojego braku zdrowej chemi w mózgu i dlatego muszę ją sztucznie wywolywąc risperidonem czyli czynną frakcją przeciw psychotyczną.Pozdrawiam-Chwała Bogu na Wyżynach świadomośći które skupiają sie w placie czołowym mózgu jak sie dowiedzialem dzięki wizycie w Bocheńskiej poradni .Chwała za piękne czyny Marty Maj Twardowskiej . Amen

  Marcin  4.12.2003
Strona jest zrobiona fachowo,uświadamia otym,czym jest proram "Otworzcie drzwi" Teraz wiem skąd sie wziol temat schizofrenia w pytaniu na sniadanie w tvp.Sam jestem chory i bardzo podnoszą mnie na duch takie akcje.

Dodaj własny komentarz

Twoje imię:
     
Twój eMail:  
     
Treść:  
     
   
Prześlij nam swoje uwagi dotyczące tej strony / działu / informacji

PR

Twój eMail:

 

.:: Schizofrenia.info ::.
Nick:
Hasło:
Zaloguj automatycznie:

Zapomniałem hasła
Online jest: 5 użytkowników.
Zarejestruj się
.:: Sonda ::.
Jakich informacji szukasz w portalu Schizofrenia.info?
Wiedza naukowa n/t schizofrenii
Informacje o chorobie dla "przeciętnego" użytkownika
Porady specjalistów
Informacje n/t leczenia i placówek zajmujących się chorymi
.:: Wyróżnienia ::.


Wybór Gości!
.:: Twój portal ::.
Startuj z nami   Dodaj do ulubionych   Skontaktuj się z nami
od 1.11.2002 osób:

Poleć nasWpisz się do Księgi Gości
.:: Forum ::.

Co na forum?
Odp: Dlaczego nie mogę?.... - mgiełka - 03.04.2004 18:56:32
Odp: do wszystkich tutaj - kamyk - 03.04.2004 16:58:14
.:: Zobacz także ::.
Strona Stowarzyszenia "Otwórzcie Drzwi"
Strona Stowarzyszenia Osób I Rodzin Na Rzecz Zdrowia Psychicznego I Rozwoju Psychiatrii Środowiskowej "Integracja"
Strona Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych
Stowarzyszenie Na Rzecz Ochrony Zdrowia Psychicznego "Braterstwo Serc"

Informacje »  O chorobie Przyczyny Objawy Mity Pytania i odpowiedzi Artykuły "Otwórzcie Drzwi" Ustawy Badania CBOS-u Encyklopedia  Ludzie »  Forum Napisz do mnie eKartki Czat  Arte »  Galeria Album Kinematografia Czytelnia   Pomoc »  Terapia Leki Adresy placówek Stowarzyszenia   Ogłoszenia »  Kursy/Szkolenia Imprezy  Portal »  Gazetka Informacje techniczne Wyszukiwarka Księga Gości Mapa portalu Kontakt  Internet »  Katalog stron 
 
 Ostatnia aktualizacja: 27.03.2004
Strona główna Wróć Do góry Dalej Mapa portalu

Sitemap